Matlamat & Objektif

Latihan mengajar memberi peluang kepada pelajar mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar di dalam kelas dan sekolah atau institusi pendidikan. Pelaksanaan program ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran serta permuafakatan antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), sekolah, politeknik, kolej komuniti  dan agensi-agensi lain yang berkaitan.


Objektif Latihan Mengajar ini adalah seperti berikut :

  • Menyepadukan teori  dengan amali pengajaran dan pembelajaran.  
  • Mengaplikasikan pelbagai strategi, kaedah, teknik dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
  • Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.
  • Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran.
  • Mengoptimumkan penggunaan sumber teknologi dalam pembestarian proses pengajaran dan pembelajaran.
  • Mempamerkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Menguasai kemahiran pemudahcaraan dan komunikasi.
  • Menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
  • Memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai profesionalisme keguruan.
  • Memperkembang potensi diri sebagai pendidik dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas